JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Slutbesiktigat på Dekra?

Så vitt Husbilskompisar erfar är det från och med i morgon inte möjligt att göra en kontrollbesiktning på Dekras anläggningar.
Så här skriver myndigheten Swedac i en pressrelease som gick ut idag.

Myndigheten har i dag återkallat besiktningsföretaget DEKRA Automotive AB:s ackreditering. Beslutet började gälla omedelbart.

– Det är en samlad bedömning som har lett fram till beslutet, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.
Swedac meddelade DEKRA Automotive AB sitt beslut under förmiddagen i dag. Beslutet har föregåtts av ett så kallat övervägande om återkallande av ackreditering. Swedac meddelade DEKRA Automotive AB övervägandet i september.

– Swedac har fattat återkallandebeslutet med underlag från bedömningar utförda av Swedacs bedömarlag. Vi ser att företaget brister i sitt arbete på flera punkter och därmed inte lever upp till de krav som ställs, säger Michael Johansson.

Syftet med fordonskontroll är att de fordon som trafikerar vägarna ska vara trafiksäkra och de företag som utför fordonsbesiktning måste enligt lag vara ackrediterade. Kravet på ackreditering syftar till att säkerställa att de företag som arbetar med fordonsbesiktning har rätt kompetens och är oberoende i sina bedömningar. I Sverige finns cirka tio företag som är ackrediterade att utföra fordonsbesiktning, dessa företag har drygt 500 stationer runt om i Sverige.

– Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för DEKRA Automotive AB innebär att bolaget från och med i dag inte kan bedriva verksamhet som besiktningsföretag, säger Michael Johansson.

Här kan du läsa mer om SWEDAC och myndighetens roll vid ackrediteringar

Foto: Gomer
Text från Swedacs pressrelease.
Publicerad 2021-12-01

Uppdatering 21-12-20

DEKRA Automotive AB överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen
Den 17 december 2021 beslutade Kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd avseende DEKRA Automotive AB:s (DEKRA Bilbesiktning) överklagande och begäran om inhibition. DEKRA Automotive AB väljer att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Högsta Förvaltningsdomstolen bör ta ställning till bolagets överklagande inom kort och kan komma att meddela prövningstillstånd samt besluta att Swedacs Beslut tills vidare inte ska gälla (dvs. meddela inhibition).

Uppdatering 21-12-30

Den 22 december 2021 beslutade Högsta Förvaltningsrätten att inte ge DEKRA Automotive AB (DEKRA Bilbesiktning) prövningstillstånd för sin begäran om inhibition.

DEKRA har en längre tid arbetat parallellt med rättsprocessen med att ta fram en tids- och åtgärdsplan för att ge DEKRA Automotive AB möjlighet att ansöka om en ny ackreditering för besiktningar av fordon. Som ett led i detta har därför DEKRA beslutat att dra tillbaka vår överklagan. Ärendet kommer således inte att bli slutligt rättsligt prövat.

DEKRA Automotive AB har gjort omfattande förändringar i sin organisation och vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna ansöka om en ny ackreditering. Ny ansökan planeras skickas till SWEDAC inom kort.

DEKRA har också höjt sina interna krav på varje besiktningsstation. Det skall inte finnas några tveksamheter kring att DEKRA säkerställt rätt kvalitet på samtliga stationer.

Målsättningen är tydlig och DEKRA har varit fast beslutna i att komma tillbaka på marknaden, vilket vi nu bekräftar.

DEKRA Bilbesiktnings bokningssystem kommer öppnas i den ordning som besiktningsstationerna efterhand klarat insynen och kan återuppta verksamheten.

Vi vill åter förtydliga att SWEDAC:s beslut inte påverkat andra DEKRA-bolags ackrediteringar eller dess kunder.
Information om ärendet uppdateras löpande på bolagets hemsida:
www.dekra-bilbesiktning.se

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn