JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Parkera? Skrönorna är många

Parkering, camping, allemansrätt och avstånd mellan bilar, vad är det egentligen som gäller. 
Förvirringen verkar vara total inte minst hos de kommuner som skall skapa regler och göra skyltar som gemene man kan förstå. Rena fel blir till verklighet inte minst i sociala medier när olika förståsigpåare uttalar sig utan kunskap. Vi har rotat och grävt och gör i alla fall ett försök att räta ut frågetecknen och reda ut vad som är sant eller inte.

Sammanfattning av artikeln

1. Det finns ingen lag som kräver 4 meter mellan fordon.
2. Allemansrätten har ingenting med husbilar att göra.
3. När en parkering blir en camping finns inte definierat i lagar eller regler.
4. Var och hur du får parkera styrs av lagar och kommunala regler.
5. Du kan alltid sova i din husbil.

Trafikregler
"Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. De gäller alla trafikanter.
De generella trafikreglerna finns i Trafikförordningen (1998:1276). Trafikverket och kommunerna meddelar föreskrifter om bland annat hastigheter och bärighetsklass. Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. 
De flesta trafikföreskrifter finner du på www.stfs.se.
De svenska trafikreglerna stämmer väl med de som finns i andra länder. Grunden är en FN-konvention från 1968. Konventionen finns utgiven i serien Sveriges överenskommelse med främmande makter (SÖ 1989:1-5).
Det är också viktigt att känna till vilka regler som gäller för respektive fordon. Under fordonsregler kan du läsa mer om vilka krav som finns på fordonet, beroende om det är en personbil, MC, moped, fyrhjuling eller cykel."

Källa Transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/
Vill du lusläsa trafikförordningen så finns den i sin helhet här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm

Lokala trafikföreskrifter
De här reglerna beslutar som sagt kommuner och länsstyrelse om.
Är du osäker om vad som gäller på just den platsen du befinner dig, kontakta polisen eller besök kommunens eller länsstyrelsens hemsida.

Vad är en parkering?
"Parkering definieras av Trafikförordningen som att stanna ett fordon av varje annan orsak än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det.
Ett sådant stopp räknas som parkering oavsett tidsrymd, även om motorn är på, och även om föraren stannar på förarplatsen.
Många vägar har parkeringsförbud, vilket är mindre strängt än stoppförbud.

Ett markerat vägavsnitt avsett för parkering av ett fordon kallas parkeringsruta. En plats avsedd för parkering av flera fordon, med eller utan parkeringsrutor, kallas parkeringsplats."
(Källa: Wikipedia)

När campar man?
"Camping är en variant av turism där man bor i tält, husvagn, husbil, stugby eller liknande, men inte på hotell, vandrarhem eller under bar himmel. Vanligen färdas campingturisten med motorfordon, cykel, eller båt. Om man bor under bar himmel, vandrar till fots eller färdas med kanot, brukar man i stället tala om hajk.

Campare är en person som utnyttjar en mobil boendeform oavsett plats och syfte. Innebörden har utvecklats genom åren och innefattar fler än de som bor på en campingplats. Även den som övernattar i husvagn, husbil etcetera vid sport- och fritidsaktiviteter inkluderas i dag i ordet campare. En campare definieras alltså snarare utifrån den mobila boendeformen än var campingen genomförs.

Husbil som parkerar räknas inte som camping, om inte extern utrustning finns, dvs så snart bord och stolar är utsatta, markis utfälld eller stödben, hjulkilar används, räknas det som camping. I övrigt är det normal parkering (jmf personbil). (OBS! LÄS NÄSTA STYCKE DÄR DET KLART FRAMGÅR ATT DET HÄR PÅSTÅENDET SAKNAR LAGLIG GRUND Husbilskompisars kommentar)

Tilläggas bör att det inte finns någon juridisk grund för påståendena ovan avseende vare sig camping eller vad som definierar camping. En husbil pb klass 2 är en bil och en husvagn är ett släp. Där man placerar dessa är den juridiska formen "stanna" eller "parkera".
(Källa: Wikipedia)

Summering så här långt.
Att parkera är inte lätt, du måste ta hänsyn till allmänna trafikregler och dessutom lokala föreskrifter som varierar från kommun till kommun.
Generellt kan man säga att finns det bara en skylt enligt Transportstyrelsens normer med ett vitt P på blå botten kan du stå där 24 timmar oavsett vilken typ av fordon du färdas i.
I övrigt är det eventuella tilläggstavlor, godkända av Transportstyrelsen som avgör eventuella begränsningar.
Det kan t. ex. gälla tid, debitering, hur man parkerar och fordonsslag.
Mer information om tilläggstavlor hittar du bland vägmärken här:
https://www.transportstyrelsen.se/Vagmarken

När övergår en parkering till att bli camping?
Tyvärr finns det inga klara och tydliga regler eller lagar när det gäller den här frågan. Så vitt vi vet är det inte heller rättsligt prövat.
Om du stannar i din husbil utan att ta ut några möbler m.m. och blir bötfälld får du gärna höra av dig till oss på Husbilskompisar. Vi tittar gärna på om det går att driva ett sådant ärende hela den rättsliga vägen.

Allemansrätten då?

Som du kan se i bifogad länk från Naturvårdsverket tar man upp de olika fall som är tillämpliga på allemansrätten.
Som du märker berör man varken parkering eller husbilar och husvagnar.
Det beror helt och hållet på att ovanstående INTE berörs av allemansrätten.
När det gäller motorfordon är det ovanstående parkeringsbestämmelser samt Terrängkörningslagen som reglerar hur du får ställa upp ditt fordon.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Vad säger Terrängkörningslagen?
"Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. Körning på snötäckt mark är däremot oftast, men inte alltid, tillåten, om detta kan ske utan att skada mark eller vegetation.

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet.

1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

Förutom Terrängkörningslagen bör även hänsyn tas till att det i lokala trafikföreskrifter kan finnas begränsningar, exempelvis att parkering kan vara mer eller mindre generellt förbjuden vid sidan av vägar, som till exempel på torg och i parker, till skillnad mot andra platser där terrängkörning i begränsad mängd (några fåtal meter från vägar) och parkering i nära anslutning till vägar, brukar tillåtas.

Körning i terräng ingår alltså inte i allemansrätten och man får inte heller köra fritt på egen mark. Länsstyrelsen kan utfärda dispenser.

Terrängkörningslagen kompletteras av Terrängkörningsförordningen (1978:594), som bland annat innehåller ett antal generella undantag från förbudet. Specialregler för Försvarsmakten finns i Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97).

Golfbana räknas per definition i lagen som terräng. Det gör att till exempel den vanliga golfbilen inte är tillåten att använda utan dispens vid golfspel. För att få dispens så ska en ansökan lämnas till länsstyrelsen och den ska skickas på remiss till Naturvårdsverket. Grunder för dispens brukar vara att det är för handikappade och användande av elfordon är en positiv faktor. I Sverige är det endast några få golfbanor som fått dispens beviljad.

I lagen definieras att det är motordrivet fordon. Vissa motordrivna fordon klassas som cykel och omfattas således inte av Terrängkörningslagen. Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559). Många eldrivna golffordon, till exempel vissa golfmopeder, tillhör den här gruppen."
Källa: Wikipedia

Vill du fördjupa dig i hela lagtexten har du den här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19751313.htm

Hur nära får man parkera varandra med husbilar?
Det är en vanligt förekommande uppfattning att det finns en lag som kräver fyra meter mellan fordonen.
DET ÄR HELT FEL!
I det här fallet blandar man ihop äpplen och päron.
Det är helt upp till varje upplåtare att avgöra avstånden mellan fordonen på den aktuella parkeringen.
Däremot har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Gått ut med en folder där man informerar om säker camping.
I den REKOMMENDERAR man fyra meter mellan fordonen.
Det här är en bra rekommendation och den borde tillämpas på samtliga ställplatser i landet av säkerhetsskäl.
Mer info från MSB här:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Campinganlaggningar/
I den publikationen rekommenderas även att man skall parkera med fronten på husbilen eller dragkroken på husvagnen utåt för att lätt kunna utrymma.
Även det är alltså en REKOMMENDATION ingen lag. Givetvis skall du följa upplåtarens krav när det gäller de här frågorna.

Får jag sova var som helst i min husbil?
Naturvårdsverket har en bra sida om vad som gäller med husbil eller husvagn. Se länk längre ner.
Vissa kommuner har skrivit in i sina lokala föreskrifter att det inte är tillåtet att övernatta i husbil.
Det här har inte prövats rättsligt och jurister HK varit i kontakt med är tveksamma om sådana regler kan skapas på kommunnivå.
Vad du gör i ditt fordon är förmodligen din ensak så länge du inte bryter mot någon lag t.ex. blottar dig eller stör ordningen med t.ex. hög musik m.m.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Husvagn-och-husbil/
Skulle du mot förmodan bli bötfälld för att du sovit i din husbil ser vi på Husbilskompisar fram emot att eventuellt driva det ärendet tillsammans med dig.

I Trafikförordningen kan du läsa följande:

"Reglering av uttröttning vid bilkörning
I Trafikförordningen 1998:1276 - kapitel 3 paragraf 1 står följande:
Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt”
Trafikförordningen är inte straffsanktionerad i denna del men sätter en ram. Den handlingsregel som kan användas vid misstänkt vårdslöshet i trafik finns i Trafikförordningen enligt 1 § Trafikbrottslagen (TBL 1951:649). Det kan nämnas att i förarbetena till TBL så pekades förande av fordon i uttröttat tillstånd ut som ett sådant medvetet risktagande (om man nu är medveten om sin trötthet...) som typiskt sett kan leda till ansvar för vårdslöshet i trafik."

Trafikförordningen är en lag och står således över vilka regler som okunniga i våra olika kommuner än totar ihop.
Många gånger är man helt slut efter ett långt pass vid ratten, då kan du hävda att du stannade för att vila pga trötthet.
Eftersom trötthet inte går att mäta och speciellt inte i efterhand kan ingen bevisa motsatsen till ditt påstående.
Se däremot till att du parkerar på ett sätt som följer lagar och lokala föreskrifter innan du kryper till kojs.
Sov gott på rätt plats!

Text och Bild:
Vid eventuella fel i citerad text hänvisar vi ev. synpunkter till källan som anges efter varje text.
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn